Sandhults Fiber Ekonomisk Förening kallar till Årsstämma 2021

Torsdagen den 1/7 kl 18.00. 

Med hänsyn till rådande Covid 19-situation och gällande restriktioner måste årets Årsstämma hållas helt digitalt. Länk till mötet är https://meet.google.com/cyv-kcsz-qwc (Det går också att ringa in till mötet på telefonnummer 08 505 453 21, ange pin kod: 750 388 121).

Endast medlemmar i Sandhults Fiber Ekonomisk Förening har rösträtt. Övriga intresserade fastighetsägare i området hälsas välkomna att delta utan rösträtt.

Utöver nedanstående dagordning för ordinarie årsstämma så blir det även en statusuppdatering av arbetet med de delar av vårt område som ännu inte är färdigställt.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Sandhults Fiber ekonomisk förening

Dagordning, ordinarie årsstämma

 1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. fastställande av dagordningen
 3. godkännande av röstlängden
 4. val av två justeringsmän
 5. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. godkännande av röstlängden
 7. val av två justeringspersoner
 8. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 9. fastställande av dagordningen
 10. styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse
 11. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 12. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 13. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 14. medlemsavgift för kommande innevarande räkenskapsår
 15. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 16. val av styrelsens ordförande för ett år
 17. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 18. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
 19. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *