Sandhults Fiber Ekonomisk Förening kallar till Årsstämma 2017

Tisdagen den 20/6 kl 18.00 i aulan i Sandgärdskolan.

Endast medlemmar i Sandhults Fiber Ekonomisk Förening har rösträtt. Övriga intresserade fastighetsägare i området hälsas välkomna att delta utan rösträtt.

IP-Only och entreprenören Netel kommer att delta för att informera om hur projektet fortlöper.

Styrelsen kommer att informera om hur vi vill arbeta tillsammans med IP-Only under nästkommande år samt att vi ska rösta om nya föreningsstadgar i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar. (Här kan du ladda ner de nya stadgarna)

Observera att vi har valt att boka aulan i Sandgärdskolan. Vid senaste informationsmötet i Sandhult så fick inte alla plats trots att vi hade flera möte och då även hade separata informationsmöte i Hedared. Vi tycker det är jätteviktigt att alla som vill komma får plats och har därför valt att ha mötet i Sandared i stället. Vi hoppas ni kan komma dit!

Med vänlig hälsning,
Sandhults Fiber

Dagordning, ordinarie årsstämma

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. Fastställande av dagordning
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringsmän
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. Val av ordförande för ett år
 12. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *