Kallelse till årsmöte 2019

OBS: Denna information är också skickad via mail till samtliga medlemmar. Har ni inte fått det så börja med att kolla er skräppost/spam. 

Tisdagen den 18/6 kl 18.00 i Sandhults församlingshem.

Endast medlemmar i Sandhults Fiber Ekonomisk Förening har rösträtt. Övriga intresserade fastighetsägare i området hälsas välkomna att delta utan rösträtt.

Utöver nedanstående dagordning för ordinarie årsstämma så blir det även en statusuppdatering av projektet och byggnationsarbetet.

Med vänlig hälsning, 
Sandhults Fiber

Dagordning, ordinarie årsstämma

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. Fastställande av dagordning
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringsmän
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. Val av ordförande för ett år
 12. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *